อักษรพิเศษ.net

คลิกเพื่อคัดลอกข้อความ✔️

อักษรพิเศษ.net

Phonetic - æ

ʌ
ɑ:
æ
e
ə
ɜ:
ɪ
i:
ɒ
ɔ:
ʊ
u:
ɔɪ
ɪə
ʊə
b
d
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
ʃ
t
θ
ð
v
w
z
ʒ